Informació sobre terrenys d'acampada

Els terrenys d'acampada, no són instal·lacions legalitzades com ho són els campaments juvenils, i el seu marc normatiu es circumscriu (de moment) al decret 267/2016 que regula les activitats de lleure amb menors i a les normatives municipals que hi pugui haver. Consulteu la informació de DGJ al respecte al seu web.

L'article setè del decret 267/2016 diu al respecte:
Les acampades juvenils que es realitzin fora d'una instal·lació o lloc d'acampada degudament autoritzada per organisme competent, han de:

 • 7.1 han d'estar situades: 
  • a) Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i als quals s'hi puguin produir esllavissades. 
  • b) Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos. 
  • c) A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s'entén com el recorregut des del punt d'acampada fins a la via de comunicació. 
  • d) Prop d'un camí alternatiu que permeti l'evacuació en el cas d'incendi forestal. 
 • 7.2 han de disposar de: 
  • a) El permís per escrit del propietari del lloc on es du a terme l'acampada, o d'una persona autoritzada per aquest propietari. 
  • b) La còpia de l'escrit pel qual es comunica la realització de l'activitat a l'ajuntament o al consell comarcal, si escau, corresponent al lloc on es du a terme aquesta activitat. 
  • c) A Era Val d'Aran, a més de les comunicacions que regula l'apartat b), s'ha de notificar al Conselh Generau d'Aran, com a òrgan gestor dels espais naturals de protecció especial i de les zones de caça controlada. 
  • d) El protocol d'actuació en emergències, elaborat pel propietari del terreny on es fa l'acampada o, si no és possible, per la pròpia entitat que organitza l'activitat, que inclogui, com a mínim, el sistema d'obtenció d'informació sobre situacions de risc, el sistema d'avís, el pla d'evacuació i altres mesures de protecció a aplicar, d'acord amb el lloc, els dies i el nombre d'assistents.

El seu ús està subjecte a la voluntat de la persona propietària, que ha de signar un permís i a la normativa municipal corresponent, i sovint als requisits dels terrenys s'hi poden afegir aquells que estableix sota el seu criteri i responsabilitat les entitats de gestió que els ofereixen, com Campaments.cat i Acampada.org.

Ens consta que hi ha o hi ha hagut (sense perjudici que n'hi pugui haver d'altres) normatives municipals que regulen també l'acampada als ajuntament de: La Guingueta d'Àneu, Alins

Si voleu organitzar una activitat de lleure amb menors en un terreny d'acampada consulteu l'apartat "Informació bàsica sobre les activitats de Lleure amb menors"

Per aquelles activitats que pernocten en terrenys ubicats dins dels límits del Parc Natural - PNAP (en verd al mapa) cal demanar autorització expressa. L'acampada lliure al Parc Nacional d'Aigüestortes està prohibida segons la seva normativa, per més informació consulteu amb el Parc.

En el següent mapa hem referenciat els terrenys d'acampada que ens consten habitualment com a llocs d'acampada notificats:

Comentaris

Informació orientativa sobre zones de risc (inundacions, etc)

Per consultar de forma orientativa l'efectació de riscos (inundabilitat, incendi, etc) d'una localització podeu consultar el mapa de protecció civil de Catalunya

Orientativament recomanem elaborar un protocol d'actuacions en cas d'emergències (o Pla d'emergències) que consti almenys d'una identificació de les zones de risc, de les zones segures, de confinament i de les vies d'evacuació. A aquest efecte podeu consultar les guies del Departament d'Interior:

 • http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil/paus_hermes/#bloc7

Mapa orientatiu d'inundabilitat

Aquest mapa mostra només els terrenys d'acampada publicats per les entitats de gestió i els límits d'inundabilitat definits per l'ACA en periòde de recurrència de 50 anys, així com els cons de dejecció. No mostra les zones probablement inundables ni altres projeccions suceptibles de ser preses en consideració.