Com obtenir la certificació negativa per delictes de naturalesa sexual (obligatori si treballes amb menors!)

Qui està obligat a acreditar aquest certificat?

Totes aquelles professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors

La Llei 26/2015, de 28 de juliol, modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica de protecció jurídica del menor, i estableix que serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, el no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual,exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans.

A tal efecte, s’estableix què, per accedir a un lloc de treball que comporti un contacte habitual amb menors d’edat, s’haurà d’acreditar aquesta circumstància mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

En el cas de persones d’origen estranger o amb una altra nacionalitat, hauran d’aportar també un certificat negatiu d’antecedents penals del seu país d’origen o d’on són nacionals, traduïts i legalitzat d’acord amb els convenis internacionals existents.

Aquesta norma, és d’obligat compliment i s’aplica a totes les entitats, públiques o privades, que desenvolupen projectes en els quals el seu personal, sigui contractat o voluntari, així com aquelles persones que col·laborin en programes de pràctiques, beques o qualsevol tipus de participació, convisquin habitualment amb infants i adolescents.

La diferència substancial que presenta aquest certificat respecte al certificat d’antecedents penals, és que en aquest, només hi figurarà els delictes sexuals, d’aquesta forma es preserva el dret a la intimitat inherent a tota persona.

Com sol·licitar el certificat?

El tràmit per obtenir la Certificació del Registre central de delinqüents sexuals es gestiona a través del Ministeri de Justícia.

És gratuït i el podeu gestionar de forma individual o col·lectiva.

INDIVIDUALMENT

  • Presencialment
    A les gerències territorials del Ministeri de Justícia. A Catalunya, la gerència territorial està a Barcelona, Carrer Garcilaso, 123. Telèfon 93 349 41 80

    Amb aquesta opció, quan fas la sol·licitud ja et lliuren en aquell mateix moment el certificat. Tingueu present que habitualment hi ha força cua, i per tant és millor arribar abans de les 9 hores per tal d’agafar número.

  • Mitjançant una sol·licitud entrada per un registre oficial
    La sol·licitud abans esmentada també es pot entrar presencialment en qualsevol registre oficial però aleshores no et lliuren el certificat de forma automàtica sinó que s’inicia la tramitació de petició i el reps més endavant.

    La sol·licitud es pot presentar als registres de les gerències territorials del Ministeri de Justícia, de les delegacions del Govern a les comunitats autònomes, de les subdelegacions del Govern a les províncies i, en general al registre de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol Administració de les comunitats autònomes, o a qualsevol Administració Local, en els termes assenyalats per l'art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

DE FORMA COL·LECTIVA
Les entitats o empreses el poden sol·licitar de forma agrupada per al seu personal ja sigui contractat, voluntari, en pràctiques. 

Trobareu el detall de com fer-ho a:

Com es verifica si un certificat negatiu de delictes sexuals és vàlid?

Si voleu comprovar la validesa del certificat que us presenti una persona, podeu fer-ho mitjançant el web de verificació de documents del Ministeri de Justícia.
Més informació

Font: http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/organitzacio_i_not...