Bonificacions per la contractació de joves inscrits/es a Garantia Juvenil

SUPORT A LES EMPRESES AMB INCENTIUS PER A LES CONTRTACTACIONS DE PERSONES INSCRITES AL SISTEMA NACIONAL DE GARANTIA JUVENIL

Empreses

Les empreses que contractin joves inscrits a la Garantia Juvenil mitjançant contractes formatius, de pràctiques o indefinits, podran beneficiar-se de bonificacions i reduccions a les qüotes de la Seguretat Social de fins al 100%.

  1. Contracte indefinit (no vigent)
  2. Contractes formatius 
  3. Ajut de La Caixa per la contractació de joves de Garantia Juvenil almenys 6 mesos (nou!)
  4. Emprenedors i treballadors autònoms
  5. Entitats de l'economia social i cooperativa

 

1 - Contractació indefinida: Tarifa Jove (ajut no vigent)

S’estableix una bonificació per a la contractació indefinida de persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que implica per a les empreses, inclosos els/les treballadors/es autònoms/es i les entitats de l’Economia Social, una bonificació mensual en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social de 300 euros durant un màxim de sis mesos.

Aquesta mesura serà compatible amb la resta d’incentius, sempre que l’import mensual a cotitzar per l’empresa o el/la treballador/a autònom/a no sigui negatiu.

L’empresa haurà de mantenir al/a la treballador/a al menys sis mesos des de l’inici de la relació laboral. En cas d’incompliment d’aquesta obligació s’haurà de procedir al reintegrament de la bonificació.

Així mateix, estaran obligats a incrementar amb la nova contractació tant el nivell de treball indefinit con el nivell de treball total, i mantenir el nou nivell aconseguit amb la contractació durant tot el període en que es gaudeixi de la bonificació.

En cas que la contractació sigui a temps parcial, la jornada serà com a mínim del 50% de la corresponent a la d’un/a treballador/a a temps complet comparable, aplicant-se una bonificació d’entre 150 i 225 euros per a aquest supòsit en funció de la jornada de treball.

L’aplicació de la bonificació per part de cada empresa només es produirà una única vegada per a cadascun dels/de les beneficiaris/àries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil que contractin, amb independència del període de la bonificació gaudit per l’empresa per l’esmentat/ada treballador/a.

2 - Contractes formatius:

Contracte per a la Formació i l’Aprenentatge (vigent):

El contracte presenta actualment una reducció del 100% de les cotitzacions per a les empreses de menys de 250 treballadors/es i del 75% per a les de 250 o més treballadors/es. A més, compta amb una bonificació de fins al 25% per a l’activitat formativa, que deu ser com a mínim del 25% el primer any i del 15% el segon i tercer any.

A través del Real Decret-Llei 8/2014, del 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i l’eficiència, s’afegeix una disposició addicional en la qual es preveu que, per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la quantia màxima de les bonificacions per l’activitat formativa es pugui elevar a través de la modificació de la seva regulació. Igualment, es tindrà en compte en l’incentiu els costos inherents a la necessitat de disposar d’un/a tutor/a.

Contracte en pràctiques (vigent):

A través de la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven es va posar en marxa una reducció del 50% en les cotitzacions per contingències comuns per als contractes en pràctiques.

A través del Real Decret-Llei, per a les persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, s’estableix una bonificació addicional del 50% a les cotitzacions de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns, pel qual l’incentiu serà del 100% quan les empreses contractin als/les joves inscrits/es en el Sistema de Garantia Juvenil.

Contracte a temps parcial amb vinculació formativa (vigent):

A través de la Estretegia de Emprendimiento y Empleo Joven es va posar en marxa una reducció de la quota  de l’empresa a la Seguretat Social per contingències comuns (75% de reducció per empreses de més de 250 treballadors y 100% per a la resta) durant un màxim de 12 mesos per la contractació de joves aturats/des menors de 30 anys sense feina anterior, amb una experiència laboral inferior a tres mesos o que procedeixin d’un altre sector (requalificació professional), i que comptabilitzin feina amb formació.

A través de Real Decret-Llei, s’afegeix com a beneficiaris d’aquest incentiu a les persones inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. 

S'adjunten a sota la documentació en pdf d'aquests primers quatre tipus de contracte.

3 - Ajut de La Caixa per la contractació de joves de Garantia Juvenil almenys 6 mesos (fins 31 de juliol)

Es tracta del programa ‘Feina Jove’ de La Caixa. Està destinat a joves entre 16 i 29 que estiguin inscrits a Garantia Juvenil i disposa de diverses línies d’ajuda per afavorir la contractació d’aquests joves.  L’import de les ajudes varia segons el tipus de contracte.

IMPORTS DE LES AJUDES: Per cada contracte temporal (ha de ser d’un mínim de 6 mesos) s’atorgarà una ajuda de 4.200 €, corresponent a una quantia fixa de 700 € mensuals durant els 6 primers mesos de contracte. Per cada contracte indefinit s’atorgarà l’ajuda per fases: 1a fase: 4.800€, corresponent a una quantia fixa de 800 € mensuals durant els 6 primers mesos de contracte (període de permanència mínima). 2a fase: 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals per cadascun dels 3 mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència. 3a fase: 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ durant un nou i últim període addicional i consecutiu de 3 mesos.

QUI SOL·LICITA L’AJUDA: Directament l’empresari (els joves  no la poden demanar)

REQUISITS A COMPLIR PER PART DEL JOVE: Tenir entre 16 i 29 anys. Estar inscrit a Garantia Juvenil. No haver treballat el dia anterior al dia d’inici de contracte subvencionat. No s’exigeix en cap cas que el jove contractat disposi d’un compte obert a CaixaBank.

PERÍODE MÍNIM PEL QUAL L’EMPRESA HA DE CONTRACTAR AL JOVE: L’empresa ha de contractar al jove un mínim de 6 mesos a jornada completa per poder tenir dret a sol·licitar l’ajuda.

TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS: Les sol·licituds d’ajuda les ha de fer l’empresa que contracta al jove al portal www.lacaixafeinajove.org de La Caixa en el termini màxim de dos mesos a partir de la data d’inici de contracte i dins el termini establert a la convocatòria del programa: del 7 de març del 2017 fins al 31 de juliol del 2017.

Més informació a:https://lacaixafeinajove.org/web/poej

4 - Emprenedors i treballadors autònoms

LÍNIA A (ajut no vigent)

Ajut econòmic destinat a joves emprenedors acollits al programa de la Garantia Juvenil que es donin d'alta com a treballadors autònoms.

LÍNIA B (ajut no vigent)

Ajut econòmic destinat als treballadors autònoms que hagin contractat un jove acollit al programa de la Garantia Juvenil.

 

5 - Entitats de l'economia social i cooperativa

LÍNIA B (ajut no vigent)

Ajut econòmic per a la contractació de joves inscrits al programa de la Garantia Juvenil destinat a empreses i entitats de l'economia social i cooperativa.

 

Font: http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/area-dempreses/Subvencions_per_afav...