Informació bàsica sobre les activitats de Lleure amb menors

Aquest vol ser un breu recull de la informació i documentació de referència, per a la comarca del Pallars Sobirà, sobre les activitats de lleure amb menors regulades pel decret 267/2016 (Traducció disponible en: es / en / fr / de). Hi podeu trobar el següent:

Vols conèixer quines activitats de lleure es fan?

Vols treballar de monitor/a?

Vols organitzar una activitat?

Podeu consultar aquesta inforgrafia en: Versión Castellana / English version

 • Si organitzeu una activitat de lleure us recordem que us cal fer, abans de 15 dies de l'inici de l'activitat, la Notificació telemàtica de l'activitat a DGJ (obligatori) En cas de canvis cal modificar la notificació! Vegeu guia d'ajut per notificar una activitat (pdf) També disponible traduïda al Castellà (pdf)
 • També us recomanem la lectura de la Guia "Anem preparats" amb recomanacions i la normativa vigent que regula aquestes activitats (Decret 267/2016)
 • Recordeu tenir molt en compte els aspectes de prevenció de riscos
 • Recordeu sol·licitar el permís per a l'ús de fogons en acampades a l'oficina comarcal dels Agents Rurals (973 62 08 04) i consultar l'estat del mapa del Pla ALFA durant l'activitat que anul·laria aquest permís en cas de risc màxim.
 • Recordeu demanar autorització per aquelles activitats que pernocten en les zones protegides del Parc Natural (PNAP). Consulteu també la normativa del Parc Natural i la normativa del Parc Nacional (PNASM) en cas d'anar-hi.
 • Per conèixer l'estat del terreny, riscos i/o la disponibilitat de fonts per a la vostra ruta, el millor és contactar amb els tècnics del Parc Natural i/o els Agents Rurals: Agents rurals (973 621 100), Parc Natural de l'Alt Pirineu (973 62 23 35 / pnaltpirineu@gencat.cat)
 • Per a comunicar l'activitat als Ajuntaments podeu consultar les seves dades de contacte al web del Consell Comarcal.
 • La comunicació de l'activitat al Consell Comarcal no és obligatòria si ja s'ha fet la comunicació a l'Ajuntament on es realitza l'activitat tal com descriu el punt 7.1.b del Decret 267/2016. Tanmateix podeu fer-la també al Consell Comarcal presencialment, a través d'internet mitjançant instància genèrica (amb certificat digital o IdCat mòbil), per fàx al 973 620 078 o alternativament per correu electrònic a la bústia oficinajove@pallarssobira.cat.
 • Recordeu que amb l’entrada en vigor de l’Ordre BSF 196 (d’octubre de 2013), la titulació Tècnic/a superior en Animació Sociocultural i Turística, faculta per poder treballar com a Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil.
 • La Llei 26/2015, de 28 de juliol, modifica l’article 13.5 de la Llei orgànica, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, i estableix que per totes aquelles persones que tinguin contacte habitual amb menors d’edat, s’haurà d’acreditar la certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Arran de la recent controvèrsia mediàtica pel cas de la diftèria detectada recentment a Catalunya el Departament de Salut ha fet arribar les següents recomanacions “no vinculants”:

 • Un document de recomanacions sobre aquesta qüestió
 • Un model de Declaració responsable adreçat als pares d’infants no vacunats *
 • * Aquest model de Declaració Responsable que haurien de signar els pares/tutors d’infants no vacunats és una recomanació i orientació i, per tant, no té caràcter obligatori i, a més, el podeu adaptar a les vostres necessitats i realitat organitzativa

  Recomanacions i recursos sobre la protecció als menors:

  Font: Web informatiu per organitzar i notificar activitats d'educació en el lleure de la DGJ

  IMPORTANT! INFORMACIÓ SOBRE LA RECOLLIDA DE RESIDUS:

  Recordem que a la majoria de pobles de les valls del Pallars Sobirà s'ha implantat el sistema de recollida de residus "porta a porta" i això vol dir que ja no hi ha contenidors.

  • Des del Consell Comarcal s'està estudiant la millor solució en cada cas. Consulteu el mapa de sota on es detalla la ubicació dels punts de recollida de deixalles que s'han habilitat de forma especial per als campaments d'estiu en aquells municipis on no hi ha contenidors.
  • També disposeu de les deixalleries de Sort (973 620 310 / 666 408 002) i Esterri d'Àneu (652 894 458), obertes cada dia matí i tarda (de 10 a 13h i de 16 a 19h) com a punts de recollida de residus.
  • En cas de dubtes o incidències truqueu al telèfon d’atenció ciutadana del servei: 609 028 572

  Mapa d'ubicació de llocs de recollida de deixalles habilitats:

  A la zona de Tavascan:

  A la zona de Lladrós:

  A la zona de Vall Ferrera (Àreu (a les piscines sota demanda), Alins, Araós...)

  Mapa dels punts de recollida extres habilitats:

  Pots descarregar aquests punts en format KMZ. La resta de campaments s'entén que tenen contenidors als nuclis urbans més propers, en les instal·lacions on s'allotjen (càmpings, etc) o prop del propi campament. En cas de dubte truqueu al 609 028 572.

  Telèfons d'interès del Pallars Sobirà:

  EMERGÈNCIES 112

  AJUNTAMENTS

  • Alins 973 624 405
  • Alt Àneu 973 626 038
  • Baix Pallars 973 662 040
  • Espot 973 624 045
  • Esterri d’Àneu 973 626 005
  • Esterri de Cardós 973 623 184
  • Farrera 973 622 025
  • La Guingueta d'Àneu 973 623 037
  • Lladorre 973 623 037
  • Lavorsí 973 622 008
  • Rialp 973 620 365
  • Soriguera 973 620 167
  • Sort 973 620 010
  • Tírvia 973 622 073
  • Vall de Cardós 973 623 122

  CENTRES D’ATENCIÓ PRIMARIA

  • CAP Sort 973 621 465
  • Consultori Alins 973 624 405
  • Consultori Baix Pallars 973 662 008
  • Consultori Espot 973 624 045
  • Consultori Esterri d’Àneu 973 626 060
  • Consultori La Guingueta 973 626 067
  • Consultori Llavorsí 973 622 152
  • Consultori Rialp 973 621 456
  • Consultori Tírvia 973 622 074
  • Consultori Vall de Cardós 973 623 265

  Serveis

  • ALSA (Informació Autobusos) 902 422 242
  • Agents Rurals 973 621 100
  • Consell Comarcal Pallars Sobirà 973 620 107
  • Deixalleria a Sort 973 620 310 / 666 408 002
  • Deixalleria a Esterri d'Àneu 652 894 458
  • Farmàcia Esterri d’Àneu 973 626 016
  • Farmàcia d'Espot 973 62 41 47
  • Farmàcia Llavorsí 973 622 218
  • Farmàcia Riap 973 621 217
  • Farmàcia Sort 973 620 065
  • ITV 973 620 104
  • Oficina Comarcal de Turisme 973 621 002
  • Correus 973 620 241

  Comentaris

  Sobre titulacions habilitades com a monitors/directors de lleure

  Mentre no es modifiqui el decret 137/2003 que és el vigent, les titulacions acceptades per als membres dirigents titulats són:

  • Carnets de monitor/a o de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil expedits per la Direcció General de Joventut.
  • El títol de tècnic/a superior en animació sociocultural amb crèdits cursats relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil, el qual és assimilable al diploma de monitor/a sempre que en la formació teòrico-pràctica hagin cursat crèdits relacionats amb el lleure infantil i/o juvenil, nomé pel que fa la compliment del decret 137/2003. No és una titulació oficial que pugui substituir al diploma de monitor en altres casos (per exemple requisits per ocupar una plaça municipal de monitor de lleure)
  • Títol oficial expedit pel Departament d’Ensenyament de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística poden exercir de monitors/es i de directors/es d’educació en el lleure
  • Els documents fefaents que demostrin la possessió de la qualificació professional o del certificat de professionalitat de Dinamització d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil o de Direcció i coordinació d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil expedits, respectivament, pel Departament d’Ensenyament o el Servei d’Ocupació de Catalunya.
  • Els diplomes o dels carnets de monitor/a o de director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil ja expedits per les escoles d’educació en el lleure reconegudes o homologades per la resta de comunitats autònomes
  • Titulacions en l’educació en el lleure infantil i/o juvenil de països de l'UE, sempre que es pugui contrastar suficientment la seva equivalència amb les expedides a Catalunya.

  Cal tenir en compte que la possessió d'aquests diplomes no eximeixen de la possessió, per part dels membres de l'equip de dirigents, d'altres diplomes o titulacions que per raó de l'especificitat del programa de l'activitat els puguin ser exigides per altres normatives, tret del que disposa la disposició addicional del Decret 137/2003.

  Novetats del nou decret d'aplicació a partir de l'1/11/2016

  El govern ha aprovat el nou Decret de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys per actualitzar la normativa actual i adaptar-la a les noves necessitats i realitats socials. El reglament entrarà en vigor el proper 1 de novembre com a resultat d’un procés de diàleg entre tots els sectors implicats, tant l’Administració com les associacions d’educació en el lleure i les empreses. Inicialment el Decret s’havia d’aplicar el passat mes de juny, però es va ajornar per tal de que les activitats d’estiu es poguessin desenvolupar d’una forma idònia. Amb aquesta nova data, les associacions, entitats i empreses podran adaptar-se amb temps a la nova normativa.

  Principals novetats

  Entre les novetats més destacades hi ha la incorporació d’activitats que tenen un component esportiu rellevant però que, alhora, tenen trets substancials que les fan equiparables a les activitats d’educació en el lleure. Així doncs, s’omple el buit normatiu que fins ara havia existit en aquests casos.

  La norma preveu tres nous tipus d’activitat: els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives, que hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure, excepte pel que fa referència a les titulacions necessàries, que seran les pròpies de l’àmbit esportiu i seguiran tenint el mateix interlocutor: el Consell Català de l’Esport.

  Amb la nova regulació els casals esportius, les estades o campus esportius i les rutes esportives hauran de complir els mateixos requisits que les activitats d’educació en el lleure.

  També destaca l’augment de la seguretat i la qualitat de les activitats; s’incrementa la ràtio en els grups on participen menors de 3 anys a un dirigent titulat per cada vuit participants. En el cas de grups de fins a 10 nens en què hi hagi algun menor de 16 anys, serà d’obligatorietat la presència de dos dirigents. L’augment d’una persona dirigent més per cada desena de participants es flexibilitza en grups de 25 o més participants i passa a ser obligatori a partir de fraccions de quatre. Això es compensa amb l’augment del percentatge de dirigents que han d’estar titulats, per reforçar la figura dels dirigents amb titulació especialitzada. També es crea el càrrec de personal de suport logístic, per diferenciar-lo de l’equip de dirigents i establir l’obligació de ser major d’edat.

  S’augmenta la seguretat i la qualitat de les activitats.

  Respecte a les notificacions de les activitats que tota entitat o empresa ha de fer a la Direcció General de Joventut (DGJ) abans de portar-les a terme, s’amplia l’obligatorietat a aquelles activitats que tenen més de dues nits de durada. A més, el nou Decret permet que les entitats organitzadores facin les notificacions mitjançant una inscripció electrònica i en el termini d’una setmana abans d’iniciar l’activitat, de manera que s’agilitzarà el procés. Davant de possibles riscos, la DGJ i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) tenen un sistema d’alerta per poder atendre amb rapidesa qualsevol eventualitat que es produeixi en una activitat de lleure amb persones menors d’edat.

  Entre els nous continguts també figura que l’entitat organitzadora ha de disposar d’una fitxa de salut de cadascuna de les persones participantsmenors d’edat que estiguin realitzant l’activitat, on hi consti les dades actualitzades de l’estat de vacunació, així com els possibles impediments físics o psíquics, les malalties cròniques, la medicació o el possible règim alimentari que calgui respectar.

  Font: http://xarxanet.org/comunitari/noticies/el-nou-decret-de-les-activitats-...

  TAULA SALARIAL ACTUALITZADA DEL CONVENI DEL LLEURE EDUCATIU

  El III Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural és d’obligat compliment des del 10 de juliol de 2015 i la taula salarial que es publica en aquest post està actualitzada amb l’última pujada del 0,5% pactada entre els sindicats i la patronal. Aquest increment ha entrat en vigor aquest mes de setembre de 2016. Així ho han informat diferents sindicats. La totalitat del Conveni i el per què de la taula salarial el pots llegir aquí: http://cgtense.pangea.org/spip.php?article4198#.V8mtEKKE22d

  Font: https://educaciotransformadora.wordpress.com/2016/09/06/taula-salarial-a...

  Sobre l'allotjament de les activitats esportives amb menors

  4. Activitats en instal•lacions juvenils.

  El cas de les estades o campus esportius. Les colònies i estades o campus esportius, atès que són activitats que es fan amb pernoctació, s’han de dur a terme en instal•lacions (edifici, casa o instal•lació fixa) inscrites en el Registre instal•lacions juvenils. En el cas específic de les estades o campus esportius que, per les seves característiques i necessitats, requereixin d’uns equipaments esportius específics annexos o propers a un espai d’allotjament no inscrit al Registre d’Instal•lacions juvenils, l’entitat ho haurà de notificar, igualment segons el tràmit establert. Aquest altre allotjament haurà de ser una instal•lació degudament legalitzada, com a establiment hoteler o com a càmping (inscrita al Registre de Turisme de Catalunya); o com a instal•lació amb residència (amb llicència municipal d’activitat i legalització de les seves instal•lacions).

  Font: http://esport.gencat.cat/web/.content/home/secretaria_general_de_lesport...